Powiat dubieński (dubnowski) - dawny powiat guberni wołyńskiej, później pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich w Okręgu Wołyńskim, od 17 stycznia 1920 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. 1 czerwca 1920 r. przekazany Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowoutworzonego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Dubno. W skład powiatu wchodziło 12 gmin wiejskich, 2 miejskie, 353 gromady wiejskie (sołectwa) i 2 miasta.

Powiat dubieński zajmował południową część województwa wołyńskiego i graniczył: na zachodzie z powiatem horochowskim, od północy z powiatem łuckim, od wschodu z powiatem rówieńskim i zdołbunowskim, od południa z powiatem krzemienieckim.

Powierzchnia powiatu wynosiła 3.275 km2, a ludność - 226,7 tys. osób (według spisu z 1931 r.), dając wskaźnik zamieszkania 69 osób na 1 km2.

Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 158,3 tys. (69,8%). Drugą narodowością - pod względem liczebności - byli tam Polacy w liczbie 34,0 tys. osób, reszta to Żydzi, Czesi i inne nieliczne grupy narodowościowe.

 


Podział administracyjny
Gminy

* gmina Beresteczko (miejska)
* gmina Beresteczko
* gmina Buderaż
* gmina Boremel
* gmina Dubno (miejska)
* gmina Dubno (wiejska)
* gmina Jarosławicze
* gmina Kniahinin
* gmina Krupiec (siedziba: Rudnia Poczajowska)
* gmina Malin
* gmina Mizocz
* gmina Młynów
* gmina Ołyka (miejska)
* gmina Ołyka
* gmina Radziwiłłów (miejska)
* gmina Radziwiłłów (wiejska)
* gmina Sudobicze
* gmina Tesłuchów
* gmina Warkowicze
* gmina Werba

Miasta

* Beresteczko
* Dubno
* Ołyka
* Radziwiłłów

Przed 1918 r.

Powiat lub ujezd dubieński dawny powiat guberni wołyńskiej z siedzibą w Dubnie. Położony między powiatami: włodzimierskim, łuckim, rówieńskim, ostrogskim i krzemienieckim, od zachodu zaś częściowo rzeka Styr i jej dopływy oddzielają go od Galicyi.